Privacy policy

Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe VMC-Select bvba, Jaarbeurslaan 17/11, 3600 Genk, met ondernemingsnummer 0541.442.815 en hierna VMC genoemd, omgaat met uw persoonsgegevens. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet op de Privacy en vanaf 25 mei 2018 de GDPR (General Data Protection Regulation) stelt.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT? Door te registreren op de website van VMC laat u bepaalde gegevens achter. Het betreft dan naam, voornaam, adres en woonplaats, en gsm. Meestal zal u ook een cv opladen waar nog meerdere gegevens instaan zoals geboortedatum, opleiding, werkverleden enz. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elke registratie of bij elke vorm van communicatie. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijv informatie over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. VMC verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.

 

 

DOELEINDEN Wij gebruiken de van u ontvangen gegevens om met u te communiceren in het kader van de uitvoering van selectie- of assessment-opdrachten. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Wij bewaren de gegevens enkel in het kader van concrete vacatures of assessment opdrachten. Om u te kunnen informeren over een nieuwe vacature die mogelijk interessant voor u is, kan het nuttig zijn om uw gegevens nog wat langer te bewaren. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij ze toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

 

DOORGIFTE AAN DERDEN Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of VMC hiertoe verplicht wordt door de wet. Voor de meting van webstatistieken worden anonieme gegevens verwerkt. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de dienstverlening worden verbeterd. Uw gegevens worden verwerkt door de Softwareleverancier OTYS. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.  

 

 

 

BEVEILIGING Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. De software-leverancier en verwerker OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

 

 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS Voor vragen over ons privacybeleid of voor vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de verantwoordelijke eline.staelens@vmc-select.be